Friday, December 31, 2010

എല്ലാവര്‍ക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പുതുവത്സരാശംസകള്‍

എല്ലാവര്‍ക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പുതുവത്സരാശംസകള്‍ 

സ്നേഹത്തിന്‍റെയും സമാധാനത്തിന്‍റെയും നല്ല കാലം ആയിരിക്കട്ടെ 
ഈ 2011 .എല്ലാ ചരിത്ര വിദ്യാര്തികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും  ഹിസ്ടോബ്ലോഗിന്റെ ഹാപ്പീ ന്യൂ ഇയര്‍ 2011  

QUESTIONS ON MODEN INDIA

QUESTIONS
1. Fill in the blanks
i. The Chairman of the Draft Committee of the Constituent Assembly was _____. (Dr. Ambedkar, Jawahar Lal Nehru, Dr. Rajinder Parsad.
ii. Elected President of the Constituent Assembly, was _____. (Dr. Rajinder Parsad, Dr. Ambedkar, K. Munshi)
iii. One of the famous women members of the Constituent Assembly was ______. (Smt. Sucheta Kriplani, Smt. Hansaben Mehta, Smt. Dasgupta)

NOTES ON MODERN INDIA

Facts and Figures to Remember
1. Three main problems of the Independent India:
Preparation of Constitution, Rehabilitation of Refugees and merging of the Princely States in the Indian Federation were the three main problems of the newly independent India.
2. Constitution of India: Framed by a Constituent Assembly elected by an election in July 1946. It was completed in November 1949 and came into force on January 26, 1950.

UGC HISTORY-ASOKAN EDICTS

EDICT OF ASOKA
              King Asoka, the third monarch of the Indian Mauryan dynasty, has come to be regarded as one of the most exemplary rulers in world history. The British historian H.G. Wells has written: "Amidst the tens of thousands of names of monarchs that crowd the columns of history ... the name of Asoka shines, and shines almost alone, a star." Although Buddhist literature preserved the legend of this ruler -- the story of a cruel and ruthless king who converted to Buddhism and thereafter established a reign of virtue -- definitive historical records of his reign were lacking. Then in the nineteenth century there came to light a large number of edicts, in India, Nepal, Pakistan and Afghanistan. These edicts, inscribed on rocks and pillars, proclaim Asoka's reforms and policies and promulgate his advice to his subjects

UGC HISTORY-ARTHASHASTRA

Kautilya: The Arthashastra
(4th Century BCE)
This treatise on government is said to have been written by the prime minister of India's first great emperor, Chandragupta Maurya. Although often compared to Machiavelli's Prince because of its sometimes ruthless approach to practical politics, Kautilya's work is far more varied--and entertaining--than usual accounts of it indicate. He mixes the harsh pragmatism for which he is famed with compassion for the poor, for slaves, and for women. He reveals the imagination of a romancer in imagining all manner of scenarios which can hardly have been commonplace in real life.

NOTES ON MODERN INDIA

INDIA AFTER INDEPENDENCE
1. Three main problems of the independent India
- The newly independent India faced three main problems in the very beginning. They were as follows:
i. The preparation of a constitution of independent India.
ii. The problem of the rehabilitation of the refugees.
iii. The problem of merging of Princely States in the Indian Federation.
2. Constitution of India:
- The constitution of India was framed by the Constituent Assembly.
- The Constituent Assembly was established as per the Cabinet Mission Plan.
- As per the Cabinet Mission Plan, elections were held in July 1946, Indian representatives were elected and they formed the Constituent Assembly which wrote the Constitution of India. It succeeded in writing the constitution by November 1949 and that constitution came into force on January 26, 1950.
3. Constituent Assembly:
a: Formation of Constituent Assembly:
- The Constituent Assembly was formed as per the Cabinet Mission Plan.
- The elections were held in July 1946 to elect the Indian representatives for the Constituent assembly.
- After the elections, the 296 elected member formed the Constitution Assembly.
- The prominent leaders of the Constitution Assembly were Jwahar Lal Nehru, Vallabhbhai Patel, Govind Vallabh Pant, Mulana Azad, Dr. Babasaheb Ambedkar, Barrister Jaykar and Kanhaiyalal Munshi.
- The prominent women members of the Assembly were Rajkumari Amrit Kaur, Hansaben Mehta, Sarojini Naidu and others.
- The seventy three members of Muslim League headed by Barrister Jinnah did not participate in the proceedings of the Constitution Assembly.
- The Constitution Assembly had the representatives of Sikh and Muslim communities.
b: Structure of Constituent Assembly:
- There were 296 members of Constituent Assembly.
- There were representatives of Muslim and Sikh communities in the assembly.
- There were seven women representatives.
- The Muslim League did not participate in the proceedings of the Assembly.
- Dr. Rajindra Parsad was the elected President of the Constitution Assembly.
- There were eleven committees to work on different aspects of writing the constitution.
- Dr. Ambedkar headed the Draft Committee.
c: Completion of the Work:
- The Constitution Assembly completed its work on November 26, 1949 when it formed and accepted the constitution of India.
- The Assembly worked for 1082 days to write the Constitution of India.
- The Constitution of India came in force on January 26, 1950.

Wednesday, December 29, 2010

UGC HISTORY-INC PRESIDENTS

Year
Venue
President
1885
Bombay
W.C.Bannerji
1886
Calcutta
Dadabhai Naoroji
1893
Lahore
"
1906
Calcutta
"
1887
Madras
Badruddin Tyyabji (fist Muslim President)
1888
Allahabad
George Yule (first English President)
1889
Bombay
Sir William Wedderburn
1890
Calcutta
Sir Feroze S.Mehta
1895, 1902
Poona, Ahmedabad
S.N.Banerjee
1905
Banaras
G.K.Gokhale
1907, 1908
Surat,Madras
Rasbehari Ghosh
1909
Lahore
M.M.Malviya
1916
Lucknow
A.C.Majumdar (Re-union of the Congress)
1917
Calcutta
Annie Besant (first woman President)
1919
Amritsar
Motilal Nehru
1920
Calcutta(sp.session)
Lala Lajpat Rai
1921,1922
Ahmedabad,Gaya
C.R.Das
1923
Delhi(sp.session)
Abdul Kalam Azad (youngest President)
1924
Belgaon
M.K.Gandhi
1925
Kanpur
Sarojini Naidu (first Indian woman President)
1928
Calcutta
Motilal Nehru (first All India Youth  Congress Formed)
1929
Lahore
J.L.Nehru (Poorna Swaraj resolution was passed)
1931
Karachi
Vallabhbhai Patel (Here, resolution on Fundamental rightsand the National Economic Program was passed)
1932, 1933
Delhi,Calcutta
(Session Banned)
1934
Bombay
Rajendra Prasad
1936
Lucknow
J.L.Nehru
1937
Faizpur
J.L.Nehru (first session in a village)
1938
Haripura
S.C.Bose (a National Planning Committed set-up underJ.L.Nehru).
1939
Tripuri
S.C.Bose was re-elected but had to resign due to protestby Gandhiji (as Gandhiji supported Dr.Pattabhi Sitaramayya). Rajendra Prasadwas appointed in his place.
1940
Ramgarh
Abdul Kalam Azad
1946
Meerut
Acharya J.B.Kriplani
1948
Jaipur
Dr.Pattabhi Sitaramayya.

UGC HISTORY-PARTITION OF INDIA

PARTITION OF INDIA
We know that the joy of our country’s independence from colonial rule in 1947 was tarnished by the violence and brutality of Partition. The Partition of British India into the sovereign states of India and Pakistan (with its western and eastern wings) led to many sudden developments. Thousands of lives were snuffed out, many others changed dramatically, cities changed, India changed, a new country was born, and there was unprecedented genocidal violence and migration. This essay will examine the history of Partition: why and how it happened as well as the harrowing experiences of ordinary people during the period 1946-50 and beyond. It will also discuss how the history of these experiences can be reconstructed by talking to people and interviewing them, that is, through the use of oral history. At the same time, it will point out the strengths and limitations of oral history. Interviews can tell us about certain aspects of a society’s past of which we may know very little or nothing from other types of sources. But they may not reveal very much about many matters whose history we would then need to build from other materials. We will return to this issue towards the end of the chapter. 


Why and How Did Partition Happen? 
Culminating point of a long history? 


Some historians, both Indian and Pakistani, suggest that Mohammad Ali Jinnah’s theory that the Hindus and Muslims in colonial India constituted two separate nations can be projected back into medieval history. They emphasise that the events of 1947 were intimately connected to the long history of Hindu-Muslim conflict throughout medieval and modern times. Such an argument does not recognise that the history of conflict between communities has coexisted with a long history of sharing, and of mutual cultural exchange. It also does not take into account the changing circumstances that shape people’s thinking.

Some scholars see Partition as a culmination of a communal politics that started developing in the opening decades of the twentieth century. They suggest that separate electorates for Muslims, created by the colonial government in 1909 and expanded in 1919, crucially shaped the nature of communal politics. Separate electorates meant that Muslims could now elect their own representatives in designated constituencies. This created a temptation for politicians working within this system to use sectarian slogans and gather a following by distributing favours to their own religious groups. Religious identities thus acquired a functional use within a modern political system; and the logic of electoral politics deepened and hardened these identities. Community identities no longer indicated simple difference in faith and belief; they came to mean active opposition and hostility between communities. However, while separate electorates did have a profound impact on Indian politics, we should be careful not to over-emphasise their significance or to see Partition as a logical outcome of their working. Communal identities were consolidated by a host of other developments in the early twentieth century. During the 1920s and early 1930s tension grew around a number of issues. Muslims were angered by “music-before-mosque”, by the cow protection movement, and by the efforts of the Arya Samaj to bring back to the Hindu fold (shuddhi ) those who had recently converted to Islam. Hindus were angered by the rapid spread of tabligh (propaganda) and tanzim (organisation) after 1923. As middle class publicists and communal activists sought to build greater solidarity within their communities, mobilising people against the other community, riots spread in different parts of the country. Every communal riot deepened differences between communities, creating disturbing memories of violence.

Yet it would be incorrect to see Partition as the outcome of a simple unfolding of communal tensions. As the protagonist of Garm Hawa, a film on Partition, puts it, “Communal discord happened even before 1947 but it had never led to the uprooting of millions from their homes” Partition was a qualitatively different phenomenon from earlier communal politics, and to understand it we need to look carefully at the events of the last decade of British rule. 
The provincial elections of 1937 and the Congress ministries 

In 1937, elections to the provincial legislatures were held for the first time. Only about 10 to 12 per cent of the population enjoyed the right to vote. The Congress did well in the elections, winning an absolute majority in five out of eleven provinces and forming governments in seven of them. It did badly in the constituencies reserved for Muslims, but the Muslim League also fared poorly, polling only 4.4 per cent of the total Muslim vote cast in this election. The League failed to win a single seat in the North West Frontier Province (NWFP) and could capture only two out of 84 reserved constituencies in the Punjab and three out of 33 in Sind.

In the United Provinces, the Muslim League wanted to form a joint government with the Congress. The Congress had won an absolute majority in the province, so it rejected the offer. Some scholars argue that this rejection convinced the League that if India remained united, then Muslims would find it difficult to gain political power because they would remain a minority. The League assumed, of course, that only a Muslim party could represent Muslim interests, and that the Congress was essentially a Hindu party. But Jinnah’s insistence that the League be recognised as the “sole spokesman” of Muslims could convince few at the time. Though popular in the United Provinces, Bombay and Madras, social support for the League was still fairly weak in three of the provinces from which Pakistan was to be carved out just ten years later – Bengal, the NWFP and the Punjab. Even in Sind it failed to form a government. It was from this point onwards that the League doubled its efforts at expanding its social support.

The Congress ministries also contributed to the widening rift. In the United Provinces, the party had rejected the Muslim League proposal for a coalition government partly because the League tended to support landlordism, which the Congress wished to abolish, although the party had not yet taken any concrete steps in that direction. Nor did the Congress achieve any substantial gains in the “Muslim mass contact” programme it launched. In the end, the secular and radical rhetoric of the Congress merely alarmed conservative Muslims and the Muslim landed elite, without winning over the Muslim masses. Moreover, while the leading Congress leaders in the late 1930s insisted more than ever before on the need for secularism, these ideas were by no means universally shared lower down in the party hierarchy, or even by all Congress ministers. Maulana Azad, an important Congress leader, pointed out in 1937 that members of the Congress were not allowed to join the League, yet Congressmen were active in the Hindu Mahasabha– at least in the Central Provinces (present-day Madhya Pradesh). Only in December 1938 did the Congress Working Committee declare that Congress members could not be members of the Mahasabha. Incidentally, this was also the period when the Hindu Mahasabha and the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) were gaining strength. The latter spread from its Nagpur base to the United Provinces, the Punjab, and other parts of the country in the 1930s. By 1940, the RSS had over 100,000 trained and highly disciplined cadres pledged to an ideology of Hindu nationalism, convinced that India was a land of the Hindus. 

The “Pakistan” Resolution 

The Pakistan demand was formalised gradually. On 23 March 1940, the League moved a resolution demanding a measure of autonomy for the Muslimmajority areas of the subcontinent. This ambiguous resolution never mentioned partition or Pakistan. In fact Sikandar Hayat Khan, Punjab Premier and leader of the Unionist Party, who had drafted the resolution, declared in a Punjab assembly speech on 1 March 1941 that he was opposed to a Pakistan that would mean “Muslim Raj here and Hindu Raj elsewhere ... If Pakistan means unalloyed Muslim Raj in the Punjab then I will have nothing to do with it.” He reiterated his plea for a loose (united), confederation with considerable autonomy for the confederating units.

The origins of the Pakistan demand have also been traced back to the Urdu poet Mohammad Iqbal, the writer of “Sare Jahan Se Achha Hindustan Hamara”. In his presidential address to the Muslim League in 1930, the poet spoke of a need for a “North- West Indian Muslim state”. Iqbal, however, was not visualising the emergence of a new country in that speech but a reorganisation of Muslim-majority 387 areas in north-western India into an autonomous unit within a single, loosely structured Indian federation. 

The suddenness of Partition 

We have seen that the League itself was vague about its demand in 1940. There was a very short time – just seven years – between the first formal articulation of the demand for a measure of autonomy for the Muslim-majority areas of the subcontinent and Partition. No one knew what the creation of Pakistan meant, and how it might shape people’s lives in the future. Many who migrated from their homelands in 1947 thought they would return as soon as peace prevailed again.

Initially even Muslim leaders did not seriously raise the demand for Pakistan as a sovereign state. In the beginning Jinnah himself may have seen the Pakistan idea as a bargaining counter, useful for blocking possible British concessions to the Congress and gaining additional favours for the Muslims. The pressure of the Second World War on the British delayed negotiations for independence for some time. Nonetheless, it was the massive Quit India Movement which started in 1942, and persisted despite intense repression, that brought the British Raj to its knees and compelled its officials to open a dialogue with Indian parties regarding a possible transfer of power. 
Post-War developments 

When negotiations were begun again in l945, the British agreed to create an entirely Indian central Executive Council, except for the Viceroy and the Commander-in-Chief of the armed forces, as a preliminary step towards full independence. Discussions about the transfer of power broke down due to Jinnah’s unrelenting demand that the League had an absolute right to choose all the Muslim members of the Executive Council and that there should be a kind of communal veto in the Council, with decisions opposed by Muslims needing a twothirds majority. Given the existing political situation, the League’s first demand was quite extraordinary, for a large section of the nationalist Muslims supported the Congress (its delegation for these discussions was headed by Maulana Azad), and in West Punjab members of the Unionist Party were largely Muslims. The British had no intention of annoying the Unionists who still controlled the Punjab government and had been consistently loyal to the British.

Provincial elections were again held in 1946. The Congress swept the general constituencies, capturing 91.3 per cent of the non-Muslim vote. The League’s success in the seats reserved for Muslims was equally spectacular: it won all 30 reserved constituencies in the Centre with 86.6 per cent of the Muslim vote and 442 out of 509 seats in the provinces. Only as late as 1946, therefore, did the League establish itself as the dominant party among Muslim voters, seeking to vindicate its claim to be the “sole spokesman” of India’s Muslims. You will, however, recall that the franchise was extremely limited. About 10 to 12 per cent of the population enjoyed the right to vote in the provincial elections and a mere one per cent in the elections for the Central Assembly. 

A possible alternative to Partition 

In March 1946 the British Cabinet sent a three member mission to Delhi to examine the League’s demand and to suggest a suitable political framework for a free India. The Cabinet Mission toured the country for three months and recommended a loose three-tier confederation. India was to remain united. It was to have a weak central government controlling only foreign affairs, defence and communications with the existing provincial assemblies being grouped into three sections while electing the constituent assembly: Section A for the Hindumajority provinces, and Sections B and C for the Muslim-majority provinces of the north-west and the north-east (including Assam) respectively. The sections or groups of provinces would comprise various regional units. They would have the power to set up intermediate-level executives and legislatures of their own.

Initially all the major parties accepted this plan. But the agreement was short-lived because it was based on mutually opposed interpretations of the plan. The League wanted the grouping to be compulsory, with Sections B and C developing into strong entities with the right to secede from the Union in the future. The Congress wanted that provinces be given the right to join a group. It was not satisfied with the Mission’s clarification that grouping would be compulsory at first, but provinces would have the right to opt out after the constitution had been finalised and new elections held in accordance with it. Ultimately, therefore, neither the League nor the Congress agreed to the Cabinet Mission’s proposal. This was a most crucial juncture, because after this partition became more or less inevitable, with most of the Congress leaders agreeing to it, seeing it as tragic but unavoidable. Only Mahatma Gandhi and Khan Abdul Ghaffar Khan of the NWFP continued to firmly oppose the idea of partition. 

Towards Partition 

After withdrawing its support to the Cabinet Mission plan, the Muslim League decided on “Direct Action” for winning its Pakistan demand. It announced 16 August 1946 as “Direct Action Day”. On this day, riots broke out in Calcutta, lasting several days and leaving several thousand people dead. By March 1947 violence spread to many parts of northern India. It was in March 1947 that the Congress high command voted for dividing the Punjab into two halves, one with Muslim majority and the other with Hindu/Sikh majority; and it asked for the application of a similar principle to Bengal. By this time, given the numbers game, many Sikh leaders and Congressmen in the Punjab were convinced that Partition was a necessary evil, otherwise they would be swamped by Muslim majorities and Muslim leaders would dictate terms. In Bengal too a section of bhadralok Bengali Hindus, who wanted political power to remain with them, began to fear the “permanent tutelage of Muslims” (as one of their leaders put it). Since they were in a numerical minority, they felt that only a division of the province could ensure their political dominance. 

The Withdrawal of Law and Order 

The bloodbath continued for about a year from March 1947 onwards. One main reason for this was the collapse of the institutions of governance. Penderel Moon, an administrator serving in Bahawalpur (in present-day Pakistan) at the time, noted how the police failed to fire even a single shot when arson and killings were taking place in Amritsar in March 1947.

Amritsar district became the scene of bloodshed later in the year when there was a complete breakdown of authority in the city. British officials did not know how to handle the situation: they were unwilling to take decisions, and hesitant to intervene. When panic-stricken people appealed for help, British officials asked them to contact Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Vallabh Bhai Patel or M.A. Jinnah. Nobody knew who could exercise authority and power. The top leadership of the Indian parties, barring Mahatma Gandhi, were involved in negotiations regarding independence while many Indian civil servants in the affected provinces feared for their own lives and property. The British were busy preparing to quit India. Problems were compounded because Indian soldiers and policemen came to act as Hindus, Muslims or Sikhs. As communal tension mounted, the professional commitment of those in uniform could not be relied upon. In many places not only did policemen help their co-religionists but they also attacked members of other communities. 
The one-man army 

Amidst all this turmoil, one man’s valiant efforts at restoring communal harmony bore fruit. The 77-year-old Gandhiji decided to stake his all in a bid to vindicate his lifelong principle of non-violence, and his conviction that people’s hearts could be changed. He moved from the villages of Noakhali in East Bengal (present-day Bangladesh) to the villages of Bihar and then to the riot-torn slums of Calcutta and Delhi, in a heroic effort to stop Hindus and Muslims kill each other, careful everywhere to reassure the minority community. In October 1946, Muslims in East Bengal targeted Hindus. Gandhiji visited the area, toured the villages on foot, and persuaded the local Muslims to guarantee the safety of Hindus. Similarly, in other places such as Delhi he tried to build a spirit of mutual trust and confidence between the two communities. A Delhi Muslim, Shahid Ahmad Dehlavi, compelled to flee to a dirty, overcrowded camp in Purana Qila, likened Gandhiji’s arrival in Delhi on 9 September 1947 to “the arrival of the rains after a particularly long and harsh summer”. Dehlavi recalled in his memoir how Muslims said to one another: “Delhi will now be saved”. On 28 November 1947, on the occasion of Guru Nanak’s birthday, when Gandhiji went to address a meeting of Sikhs at Gurdwara Sisganj, he noticed that there was no Muslim on the Chandni Chowk road, the heart of old Delhi. “What could be more shameful for us,” he asked during a speech that evening, “than the fact that not a single Muslim could be found in Chandni Chowk?” Gandhiji continued to be in Delhi, fighting the mentality of those who wished to drive out every Muslim from the city, seeing them as Pakistani. When he began a fast to bring about a change of heart, amazingly, many Hindu and Sikh migrants fasted with him.

The effect of the fast was “electric”, wrote Maulana Azad. People began realising the folly of the pogrom they had unleashed on the city’s Muslims but it was only Gandhiji’s martyrdom that finally ended this macabre drama of violence. “The world veritably changed,” many Delhi Muslims of the time recalled later. 

Preserving “honour” 

Scholars have also shown how ideas of preserving community honour came into play in this period of extreme physical and psychological danger. This notion of honour drew upon a conception of masculinity defined as ownership of zan (women) and zamin (land), a notion of considerable antiquity in North Indian peasant societies. Virility, it was believed, lay in the ability to protect your possessions – zan and zamin – from being appropriated by outsiders. And quite frequently, conflict ensued over these two prime “possessions”. Often enough, women internalised the same values.

At times, therefore, when the men feared that “their” women – wives, daughters, sisters – would be violated by the “enemy”, they killed the women themselves. Urvashi Butalia in her book, The Other Side of Silence, narrates one such gruesome incident in the village of Thoa Khalsa, Rawalpindi district. During Partition, in this Sikh village, ninety women are said to have “voluntarily” jumped into a well rather than fall into “enemy” hands. The migrant refugees from this village still commemorate the event at a gurdwara in Delhi, referring to the deaths as martyrdom, not suicide. They believe that men at that time had to courageously accept the decision of women, and in some cases even persuade the women to kill themselves. On 13 March every year, when their “martyrdom” is celebrated, the incident is recounted to an audience of men, women and children. Women are exhorted to remember the sacrifice and bravery of their sisters and to cast themselves in the same mould.

For the community of survivors, the remembrance ritual helps keep the memory alive. What such rituals do not seek to remember, however, are the stories of all those who did not wish to die, and had to end their lives against their will.
Regional Variations 

The experiences of ordinary people we have been discussing so far relate to the north-western part of the subcontinent. What was the Partition like in Bengal, Uttar Pradesh, Bihar, Central India and the Deccan? While carnages occurred in Calcutta and Noakhali in 1946, the Partition was most bloody and destructive in the Punjab. The near-total displacement of Hindus and Sikhs eastwards into India from West Punjab and of almost all Punjabi-speaking Muslims to Pakistan happened in a relatively short period of two years between 1946 and 1948. Many Muslim families of Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh and Hyderabad in Andhra Pradesh continued to migrate to Pakistan through the 1950s and early 1960s, although many chose to remain in India. Most of these Urdu-speaking people, known as muhajirs (migrants) in Pakistan moved to the Karachi- Hyderabad region in Sind.

In Bengal the migration was even more protracted, with people moving across a porous border. This also meant that the Bengali division produced a process of suffering that may have been less concentrated but was as agonising. Furthermore, unlike the Punjab, the exchange of population in Bengal was not near-total. Many Bengali Hindus remained in East Pakistan while many Bengali Muslims continued to live in West Bengal. Finally, Bengali Muslims (East Pakistanis) rejected Jinnah’s two-nation theory through political action, breaking away from Pakistan and creating Bangladesh in 1971-72. Religious unity could not hold East and West Pakistan together. There is, however, a huge similarity between the Punjab and Bengal experiences. In both these states, women and girls became prime targets of persecution. Attackers treated women’s bodies as territory to be conquered. Dishonouring women of a community was seen as dishonouring the community itself, and a mode of taking revenge. 

Help, Humanity, Harmony 

Buried under the debris of the violence and pain of Partition is an enormous history of help, humanity and harmony. Many narratives such as Abdul Latif’s poignant testimony, with which we began, reveal this. Historians have discovered numerous stories of how people helped each other during the Partition period, stories of caring and sharing, of the opening of new opportunities, and of triumph over trauma. Consider, for instance, the work of Khushdeva Singh, a Sikh doctor specialising in the treatment of tuberculosis, posted at Dharampur in presentday Himachal Pradesh. Immersing himself in his work day and night, the doctor provided that rare healing touch, food, shelter, love and security to numerous migrants, Muslim, Sikh, Hindu alike. The residents of Dharampur developed the kind of faith and confidence in his humanity and generosity that the Delhi Muslims and others had in Gandhiji. One of them, Muhammad Umar, wrote to Khushdeva Singh: “With great humility I beg to state that I do not feel myself safe except under your protection. Therefore, in all kindness, be good enough to grant me a seat in your hospital.”

We know about the gruelling relief work of this doctor from a memoir he entitled Love is Stronger than Hate: A Remembrance of 1947. Here, Singh describes his work as “humble efforts I made to discharge my duty as a human being to fellow human beings”. He speaks most warmly of two short visits to Karachi in 1949. Old friends and those whom he had helped at Dharampur spent a few memorable hours with him at Karachi airport. Six police constables, earlier acquaintances, walked him to the plane, saluting him as he entered it. “I acknowledged (the salute) with folded hands and tears in my eyes.” 

Oral Testimonies and History 

Have you taken note of the materials from which the history of Partition has been constructed in this chapter? Oral narratives, memoirs, diaries, family histories, first-hand written accounts – all these help us understand the trials and tribulations of ordinary people during the partition of the country. Millions of people viewed Partition in terms of the suffering and the challenges of the times. For them, it was no mere constitutional division or just the party politics of the Muslim League, Congress and others. For them, it meant the unexpected alterations in life as it unfolded between 1946 and 1950 and beyond, requiring psychological, emotional and social adjustments. As with the Holocaust in Germany, we should understand Partition not simply as a political event, but also through the meanings attached to it by those who lived it. Memories and experiences shape the reality of an event.

One of the strengths of personal reminiscence – one type of oral source – is that it helps us grasp experiences and memories in detail. It enables historians to write richly textured, vivid accounts of what happened to people during events such as Partition. It is impossible to extract this kind of information from government documents. The latter deal with policy and party matters and various state-sponsored schemes. In the case of Partition, government reports and files as well as the personal writings of its high-level functionaries throw ample light on negotiations between the British and the major political parties about the future of India or on the rehabilitation of refugees. They tell us little, however, about the day-to-day experiences of those affected by the government’s decision to divide the country.

Oral history also allows historians to broaden the boundaries of their discipline by rescuing from oblivion the lived experiences of the poor and the powerless: those of, say, Abdul Latif’s father; the women of Thoa Khalsa; the refugee who retailed wheat at wholesale prices, eking out a paltry living by selling the gunny bags in which the wheat came; a middle-class Bengali widow bent double over road-laying work in Bihar; a Peshawari trader who thought it was wonderful to land a petty job in Cuttack upon migrating to India but asked: “Where is Cuttack, is it on the upper side of Hindustan or the lower; we haven’t quite heard of it before in Peshawar?”
Thus, moving beyond the actions of the well off and the well known, the oral history of Partition has succeeded in exploring the experiences of those men and women whose existence has hitherto been ignored, taken for granted, or mentioned only in passing in mainstream history. This is significant because the histories that we read often regard the life and work of the mass of the people in the past as inaccessible or unimportant.

Yet, many historians still remain sceptical of oral history. They dismiss it because oral data seem to lack concreteness and the chronology they yield may be imprecise. Historians argue that the uniqueness of personal experience makes generalisation difficult: a large picture cannot be built from such micro-evidence, and one witness is no witness. They also think oral accounts are concerned with tangential issues, and that the small individual experiences which remain in memory are irrelevant to the unfolding of larger processes of history. However, with regard to events such as the Partition in India and the Holocaust in Germany, there is no dearth of testimony about the different forms of distress that numerous people faced. So, there is ample evidence to figure out trends, to point out exceptions. By comparing statements, oral or written, by corroborating what they yield with findings from other sources, and by being vigilant about internal contradictions, historians can weigh the reliability of a given piece of evidence. Furthermore, if history has to accord presence to the ordinary and powerless, then the oral history of Partition is not concerned with tangential matters. The experiences it relates are central to the story, so much so that oral sources should be used to check other sources and vice versa. Different types of sources have to be tapped for answering different types of questions. Government reports, for instance, will tell us of the number of “recovered” women exchanged by the Indian and Pakistani states but it is the women who will tell us about their suffering. 

Timeline 

1930 - The Urdu poet Mohammad Iqbal speaks of the need for a “North-West Indian Muslim state” as an autonomous unit within a single, loose Indian federation

1933 - The name Pakistan or Pak-stan is coined by a Punjabi Muslim student at Cambridge, Choudhry Rehmat Ali

1937-39 - Congress ministries come to power in seven out of 11 provinces of British India

1940 - The Muslim League moves a resolution at Lahore demanding a measure of autonomy for the Muslim-majority areas

1946 - Elections are held in the provinces. The Congress wins massively in the general constituencies. The League’s success in the Muslim seats is equally spectacular

March to June - The British Cabinet sends a three-member Cabinet Mission to Delhi

August - The Muslim League decides on “Direct Action” for winning Pakistan

16 August - Violence breaks out between Hindus-Sikhs and Muslims in Calcutta, lasting several days and leaving several thousand people dead

March 1947 - The Congress high command votes for dividing the Punjab into Muslim-majority and Hindu/Sikh-majority halves and asks for the application of a similar principle to Bengal; the British begin to quit India

14-15 August, 1947 - Pakistan is formed; India gains independence. Mahatma Gandhi tours Noakhali in East Bengal to restore communal harmony

Tuesday, December 28, 2010

UGC/NET ANCIENT INDIA-DECLINE OF THE MAURYAS

DECLINE OF THE MAURYAS

The decline of the Maurya Dynasty was rather rapid after the death of Ashoka/Asoka. One obvious reason for it was the succession of weak kings. Another immediate cause was the partition of the Empire into two. Had not the partition taken place, the Greek invasions could have been held back giving a chance to the Mauryas to re-establish some degree of their previous power. 
Regarding the decline much has been written. Haraprasad Sastri contends that the revolt by Pushyamitra was the result of brahminical reaction against the pro-Buddhist policies of Ashoka and pro-Jaina policies of his successors. Basing themselves on this thesis, some maintain the view that brahminical reaction was responsible for the decline because of the following reasons. 
• (a) Prohibitino of the slaughter of animals displeased the Brahmins as animal sacrifices were esteemed by them. 
• (b) The book Divyavadana refers to the persecution of Buddhists by Pushyamitra Sunga. 
• (c) Asoka's claim that he exposed the Budheveas (brahmins) as false gods shows that Ashoka was not well disposed towards Brahmins. 
• (d) The capture of power by Pushyamitra Sunga shows the triumph of Brahmins. 
All these four points can be easily refuted. Asoka's compassion towards animals was not an overnight decision. Repulsion of animal sacrifices grew over a long period of time. Even Brahmins gave it up by the book Divyavadana, cannot be relied upon since it was during the time of Pushyamitra Sunga that the Sanchi and Barhut stupas were completed. Probably the impression of the persecution of Buddhism was created by Menander's invasion who was a Budhhist. Thridly, the word 'budheva' is misinterpreted because this word is to be taken in the context of some other phrase. Viewed like this, this word has nothing to do with brahminism. Fourthly, the victory of Pushyamitra Sunga clearly shows that the last of the Mauryas was an incompetent ruler since he was overthrown in the very presence of his army, and this had nothing to do with brahminical reaction against Asoka's patronage of Budhism. Moreover, the very fact that a Brahmin was the commander in chief of the Mauryan ruler proves that the Mauryas and the Brahmins were on good terms. 
After all, the distinction between Hinduism and Buddhism in India was purely sectarian and never more than the difference between saivism and vaishnavism. The exclusiveness of religious doctrines is a Semitic conception, which was unknown to India for a long time. Buddha himself was looked upon in his lifetime and afterwards as a Hindu saint and avatar and his followers were but another sect in the great Aryan tradition. Ashoka was a Buddhist in the same way as Harsha was a Budhist, or Kumarapala was a Jain. But in the view of the people of the day he was a Hindu monarch following one of the recognized sects. His own inscriptions bear ample withness to the fact. While his doctrines follow themiddle path, his gifts are to the brahmibns, sramansa (Buddhist priests) and others equally. His own name of adoption is Devanam Priya, the beloved of the gods. Which gods? Surely the gods of the Aryan religion. Buddhism had no gods of its own. The idea that Ashoka was a kind of Buddhist Constantine declearing himself against paganism is a complete misreading of India conditions. Asoka was a kind or Buddhist Constantine declearing himself against paganism is a complete misreading of India conditions. Asoka was essentially a Hindu, as indeed was the founder of the sect to which he belonged. 
Raychaudhury too rebuts the arguments of Sastri. The empire had shrunk considerably and there was no revolution. Killing the Mauryan King while he was reviewing the army points to a palace coup detat not a revolution. The organization were ready to accept any one who could promise a more efficient organisation. Also if Pushyamitra was really a representative of brahminical reaction he neighbouting kings would have definitely given him assistance. 
The argument that the empire became effete because of Asokan policies is also very thin. All the evidence suggests that Asoka was a stern monarch although his reign witnessed only a single campaign. He was shrewd enough in retaining Kalinga although he expressed his remorse. Well he was wordly-wise to enslave and-and-half lakh sudras of Kalinga and bring them to the Magadha region to cut forests and cultivate land. More than this his tours of the empire were not only meant for the sake of piety but also for keeping an eye on the centrifugal tendencies of the empire. Which addressing the tribal people Asoka expressed his willingness to for given. More draconian was Ashoka's message to the forest tribes who were warned of the power which he possessed. This view of Raychoudhury on the pacifism of the State cannot be substantiated. 
Apart from these two major writers there is a third view as expressed by kosambi. He based his arguments that unnccessary measures were taken up to increase tax and the punch-marked coins of the period show evidence of debasement. This contention too cannot be up held. It is quite possible that debased coins began to circulate during the period of the later Mauryas. On the other hand the debasement may also indicate that there was an increased demand for silver in relation to goods leading to the silver content of the coins being reduced. More important point is the fact that the material remains of the post-Asokan era do not suggest any pressure on the economy. Instead the economy prospered as shown by archaeological evidence at Hastinapura and Sisupalqarh. The reign of Asoka was an asset to the economy. The unification of the country under single efficient administration the organization and increase in communications meant the development of trade as well as an opening of many new commercial interest. In the post - Asokan period surplus wealth was used by the rising commercial classes to decorate religious buildings. The sculpture at Barhut and Sanchi and the Deccan caves was the contribution of this new bourgeoisie. 
Still another view regarding of the decline of Mauryas was that the coup of Pushyamitra was a peoples' revolt against Mauryans oppression and a rejection of the Maurya adoption of foreign ideas, as far interest in Mauryan Art. 
This argument is based on the view that Sunga art (Sculpture at Barhut and Sanchi) is more earthy and in the folk tradition that Maruyan art. This is more stretching the argument too far. The character of Sunga art changed because it served a different purpose and its donors belonged to different social classes. Also, Sunga art conformed more to the folk traditions because Buddhism itself had incorporated large elements of popular cults and because the donors of this art, many of whom may have been artisans, were culturally more in the mainstream of folk tradition. 
One more reasoning to support the popular revolt theory is based on Asoka's ban on the samajas. Asoka did ban festive meetings and discouraged eating of meat. These too might have entagonised the population but it is doubtful whether these prohibitions were strictly enforced. The above argument (people's revolt) also means that Asoka's policy was continued by his successors also, an assumption not confirmed by historical data. Further more, it is unlikely that there was sufficient national consciousness among the varied people of the Mauryan empire. It is also argued by these theorists that Asokan policy in all its details was continued by the later Mauryas, which is not a historical fact. 
Still another argument that is advanced in favour of the idea of revolt against the Mauryas is that the land tax under the Mauryas was one-quarter, which was very burden some to the cultivator. But historical evidence shows something else. The land tax varied from region to region according to the fertility of the soil and the availability of water. The figure of one quarter stated by Magasthenes probably referred only to the fertile and well-watered regions around Pataliputra. 
Thus the decline of the Mauryan empire cannot be satisfactorily explained by referring to Military inactivity, Brahmin resentment, popular uprising or economic pressure. The causes of the decline were more fundamental. The organization of administration and the concept of the State were such that they could be sustained by only by kings of considerably personal ability. After the death of Asoka there was definitely a weakening at the center particularly after the division of the empire, which inevitably led to the breaking of provinces from the Mauryan rule. 
Also, it should be borne in mind that all the officials owed their loyalty to the king and not to the State. This meant that a change of king could result in change of officials leading to the demoralization of the officers. Mauryas had no system of ensuring the continuation of well-planned bureaucracy. 
The next important weakness of the Mauryan Empire was its extreme centralization and the virtual monopoly of all powers by the king. There was a total absence of any advisory institution representing public opinion. That is why the Mauryas depended greatly on the espionage system. Added to this lack of representative institutions there was no distinction between the executive and the judiciary of the government. An incapable king may use the officers either for purposes of oppression or fail to use it for good purpose. And as the successors of Asoka happened to be weak, the empire inevitably declined. 
Added to these two factors, there is no conception of national unity of political consciousness. It is clear from the fact that even the resistance against the greeks as the hated miecchas was not an organized one. The only resistance was that of the local rulers who were afraid of losing their newly acquired territory. It is significant that when Porus was fighting Alexander, or when Subhagasena was paying tribute to Antiochus, they were doing so as isolated rulers in the northwest of India. They had no support from Pataliputra, nor are they even mentioned in any Indian sources as offering resistance to the hated Yavanas. Even the heroic Porus, who, enemy though he was, won the admiration of the Greeks, is left unrecorded in Indian sources. 
Another associated point of great importance is the fact that the Mauryan Empire which was highly centralized and autocratic was the first and last one of its kind. If the Mauryan Empire did not survive for long, it could be because of the failure of the successors of Asoka to hold on to the principles that could make success of such an empire. Further, the Mauryan empire and the philosophy of the empire was not in tune with the spirit of the time because Aryanism and brahminism was very much there. According to the Brahmin or Aryan philosophy, the king was only an upholder of dharma, but never the crucial or architecture factor influencing the whole of life. In other words, the sentiment of the people towards the political factor, that is the State was never established in India. Such being the reality, when the successors of Asoka failed to make use of the institution and the thinking that was needed to make a success of a centralized political authority. The Mauryan Empire declined without anyone's regret. 
Other factors of importance that contributed to the decline and lack of national unity were the ownership of land and inequality of economic levels. Land could frequently change hands. Fertility wise the region of the Ganges was more prosperous than northern Deccan. Mauryan administration was not fully tuned to meet the existing disparities in economic activity. Had the southern region been more developed, the empire could have witnessed economic homogeneity. 
Also the people of the sub-continent were not of uniform cultural level. The sophisticated cities and the trade centers were a great contrast to the isolated village communities. All these differences naturally led to the economic and political structures being different from region to region. It is also a fact that even the languages spoken were varied. The history of a sub-continent and their casual relationships. The causes of the decline of the Mauryan empire must, in large part, be attributed to top heavy administration where authority was entirely in the hands of a few persons while national consciousness was unknown

UGC/NET ANCIENT INDIA-FORIENG RELATION OF ASOKA

FORIENG RELATION OF ASOKA
Diplomacy and geographical proximity primarily determined the foreign relations maintained by Asoka. Particularly, the century in which, Asoka lived was one of continued interactions between the Eastern Mediterranean and South Asia. That is why most of Asoka's contacts were with South Asia and the West. It appears that this interest was not one sided. A fair number of foreigners lived in Pataliputra to necessitate a special committee under the municipal management to look after the needs of welfare of the visitors. Apart from these major factors determining the foreign relations of Asoka, one more parameter was the desire of Asoka to spread his policy of dhamma to distant lands.
To begin with, Asoka in his foreign relations was a realist defeat and annexation of Kalinga. Also his realism is to be seen in Asoka not annexing the southern kingdoms (Cholas, Pandvas, Satyaputras and Keralaputras) while being satisfied with theirac knowledgement of his suzerainty. He probably felt that it was not worth the trouble to annex the small territories too.
In other foreign relations Asoka reveals as an idealist or a monarch who wore the robes of a monk. He sent various missions, though not embassies, to various countries. Their main purpose was to acquaint the countries they visited with his policies, particularly that of dhamma. They may be compared to modern goodwill missions helping to create an interest in the ideas and peoples of the country from which they came. Also, the fact that they are quite unheard of in contemporary literature or in later sources would suggest that they made only a short-lived impression.
In spite of the above reservations, the missions must have opened a number of channels for the flow of Indian ideas and goods. It is unlikely that Asoka expected all the kings who had received missions to put the policy of dhamma into practice, although he claims that his did happen. It is curious to observe that there is no reference to these missions in the last important public declaration of Asoka, the seventh pillar edict. In this edict Asoka mentions the success he had with his welfare services and the widespread propagation of dhamma but all within the empire.
The territory immediately adjoining the empire of Asoka on the West and that Antiochus. There is ample evidence of contacts of similarity in cultures. The use of Kharoshti in the Shahbazgarhi and Mansehra edicts in the north is evidence of strong contact with Iran. The fragmentary Aramaic inscription at Taxila and another of the same kind from Kashmir point to continue inter communication between the two areas.
Apart from contacts with Iran, Asoka Empire was close to various Greek kingdoms. There are references to the Greeks in the rock edicts of Asoka. On certain occasions the word used refers to the Greek settlements in the north-west and on others to the Hellenic Kingdoms. Antiochus II these of Syria is more frequently mentioned. He other Hellenic Kings where missions were sent were Ptolemy-II Philadephus of Egypt, Magas of Cyrene, Antigonus gonatas of Messedonia, and Alexander of Eorius.
Apart from these western contacts, tradition maintains that Asoka visited Khotan. This cannot be substantiated. On the other hand, Asoka maintained close relations with modern Nepal. Tradition states that his daughter, Charumati was married to Devapala of Nepal.
On the East, the Mauryan empire included the provice of Vanga, Since Tamralipti was the principal port of the area, Indian missions to and from Ceylon are said to have traveled via Tamaralipti.
The extent of the influence of Asoka's power in South India is better documented than in north India. The edicts of Asoka are found at Gavimathi, Palkignuda, Brahmagiri, Maski, yerragudi and Siddapur, Tamil poets also make references to the Mauryas.
More Important were the contacts with Ceylon. Information is available in the Ceylonese Chronicles on contacts between India and Ceylon. Coming of Mahindra to Ceylon was not the first official contact. Earlier, Dhamma missions were sent. A Ceylonese king was so captivated by Asoka that the top called himself as Devanampiya. Asoka maintained close relations with Tissa, the ruler of Ceylon. Relationship between Asoka and Tissa was based on mutual admiration for each other. 
What interests of the country or the aims of Asoka were served through his missions? Asoka primarily tried to propagate his dhamma and may be incidentally Buddhims. He claimed that he made a spiritual conquest of all the territories specified by him as well as a few more territories beyond them. This claim definitely appears to bean exaggeration. There is no historical evidence to show that Asoka missions did succeed in achieving their aim particularly when the dhamma happened to be highly humanistic and ethical in nature. After all, Asoka was neither a Buddha nor a Christ to appeal to various people. Neither a St. Peter nor an Ananda to successful spread the message of their Masters. Not did he possess fighting men to spread his message just as the followers of prophet Mohammed. Thus, when there is no follow up action after the missions visited the various parts of the world, it is understandable that no one paid any heed to his message. 
Evertheless, there is one intriguing point about the success of his foreign missions. In likelihood, the history of the Buddha and his message must have spread to the various parts. What did they need to? Although it is difficult to answer this question, it is of importance to observe that there are certain similarities between Christianity and Buddhism - suffering of man, Mara & Satan, Sangha Monasteries with Bikshus and Monks, and the use of rosary by Buddhist and Christian's monks